RODO – Polityka Prywatności w Fundacji „Warsztat Wiedzy”

Szanowni Państwo

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Fundacja „Warsztat Wiedzy” jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zaczęło obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy politykę Prywatności, w tym zakresie przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Wszelkie pytania związane z RODO, prosimy kierować na adres kontakt@warsztatwiedzy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, które zostały przekazane w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Fundacja „Warsztat Wiedzy” zarejestrowana w Wojkowicach, ul. Plaka 4e/2/5, z siedzibą w Będzinie, ul. Gzichowska 15.

2.Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych Fundacji, które są realizowane między innymi przez:

a) organizowanie pomocy materialnej dla osób potrzebujących, dotkniętych wykluczeniem ekonomicznym, potrzebujących ze środowisk dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych.
b) podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
c) pomoc lekarzy, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia,
d) przedsięwzięcia związane z organizacją czasu wolnego dorosłych i dzieci oraz rozwijanie ich zainteresowań,
e) pomoc organizacyjna dla młodzieży i dzieci szczególnie uzdolnionych,
f) organizacje i realizację przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze ciągłym,
g) wspieranie finansowe projektów edukacyjnych,
h) organizację i realizację projektów edukacyjnych,
i) fundowanie stypendiów,
j) wspieranie i organizację wydarzeń sportowych,
k) organizację i realizację projektów naukowych i kulturalnych oraz przedsięwzięć turystycznych,
l) realizację programów badawczych i edukacyjnych z zakresu zapobiegania oraz przeciwdziałania niekorzystnym i patologicznym zjawiskom społecznym.
m) organizację spotkań, sympozjów i zjazdów naukowych i edukacyjnych.

3.Dane wrażliwe zostały objęte szczególną ochroną. Szczególna ochrona, polega na wdrożeniu procedur niezbędnych do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa związanego z ochroną danych osobowych.

4.W Fundacji „Warsztat Wiedzy” przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, imiona rodziców lub opiekunów prawnych. Dane te przekazują Państwo podczas między innymi rejestracji w bazie wolontariuszy. Zawsze zostaniecie Państwo poinformowanie w jakim celu Państwa dane są gromadzone. W przypadku braku zgody na podanie danych, gabinet nie wykona zamówionej usługi.

5.Dane osobowe gromadzone w celach marketingowych, nie związanych bezpośrednio z zamówioną usługą będą gromadzone na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usług marketingowych np. brak zgody spowoduje, że nie otrzymają Państwo informacji dot. aktualnych akcji promocyjnych Fundacji itp.

6.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7.Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, m.in. podmiotom świadczącym usługi utrzymania serwera i hostingu, poczty elektronicznej e-mail, organizacjom współpracującym przy organizacji wolontariatu, a także organom ścigania na ich wyraźne żądanie (m.in. policji, służbom bezpieczeństwa, sądom itp.)

8.Każdemu z Państwa , przysługuje prawo w zakresie wynikającym z przepisów do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem kontakt@warsztatwiedzy.pl, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja „Warsztat Wiedzy”, ul. Plaka 4e/2/5, 42-580 Wojkowice, z dopiskiem na kopercie „Dane Osobowe RODO”

9.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

10.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11.Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Chcemy z Państwem pozostać, jednak w każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@warsztatwiedzy.pl