Fundacja jest organizacją społeczną, a jej celem jest

 • działalność charytatywna na rzecz potrzebujących pomocy,
 • pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem oraz wyrównywanie szans tych osób,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie edukacji, nauki i kultury,
 • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
 • poprawa jakości kształcenia,
 • aktywizacja zawodowa,
 • wspieranie nowoczesnych form edukacji,
 • krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą,
 • wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotni, seniorzy, repatrianci, uchodźcy, mniejszości narodowe},
 • krzewienie turystyki.
 • popularyzacja kultury medialnej i edukacji medialnej.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 • organizowanie pomocy materialnej dla osób potrzebujących, dotkniętych wykluczeniem ekonomicznym, potrzebujących ze środowisk dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych,
 • podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • pomoc lekarzy, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia,
 • przedsięwzięcia związane z organizacją czasu wolnego dorosłych i dzieci oraz rozwijanie ich zainteresowań,
 • pomoc organizacyjna dla młodzieży i dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • organizacje i realizację przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze ciągłym,
 • wspieranie finansowe projektów edukacyjnych,
 • organizację i realizację projektów edukacyjnych,
 • fundowanie stypendiów,
 • wspieranie i organizację wydarzeń sportowych,
 • organizację i realizację projektów naukowych i kulturalnych oraz przedsięwzięć turystycznych,
 • realizację programów badawczych i edukacyjnych z zakresu zapobiegania oraz przeciwdziałania niekorzystnym i patologicznym zjawiskom społecznym.
 • organizację spotkań, sympozjów i zjazdów naukowych i edukacyjnych.

 

pdf-icon

POBIERZ STATUT W PDF